Anasayfa > Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi > Kaynakçı Belgelendirme

Kaynakçı Belgelendirme

11.06.2020 14:45:51

.

Akreditasyon Kapsamımız;

 

1. TS EN ISO 9606-1:2017 - Kaynakçıların Belgelendirilmesi - Ergitme Kaynağı-Çelikler

 

 • Elektrik Ark Kaynağı – E (TS EN ISO 4063-111)
 • Özlü Elektrotla Ark Kaynağı – E (TS EN ISO 4063-114)
 • Tek Tel Tozaltı kaynağı – UP (TS EN ISO 4063-121)
 • Özlü Elektrotla Toz altı kaynağı – UP (TS EN ISO 4063-125)
 • Metal Asal Gaz Kaynağı – MIG (TS EN ISO 4063-131)
 • Metal Aktif Gaz Kaynağı - MAG(TS EN ISO 4063-135)
 • Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal Ark Kaynağı – MAG (TS EN ISO 4063-138)
 • Tungsten Asal Gaz Kaynağı – TIG (TS EN ISO 4063-141)
 • Oksi-asetilen Kaynağı – G (TS EN ISO 4063-311)

 

 

2. TS EN ISO 9606-2:2007 - Kaynakçıların Belgelendirilmesi – Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının ergitme kaynakları

 

 • Metal Asal Gaz Kaynağı – MIG (TS EN ISO 4063-131)
 • Tungsten Asal Gaz Kaynağı – TIG (TS EN ISO 4063-141)

 

 

3. TS EN ISO 14732:2014 - Kaynak ve Kaynak operatörlerinin Belgelendirilmesi -Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı

 

 • Tek tel toz altı kaynağı – UP (TS EN ISO 4063-121)
 • Özlü Elektrotla Toz altı kaynağı – UP (TS EN ISO 4063-125)
 • Metal Asal Gaz Kaynağı – MIG (TS EN ISO 4063-131)
 • Metal Aktif Gaz Kaynağı - MAG(TS EN ISO 4063-135)
 • Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal Ark Kaynağı – MAG (TS EN ISO 4063-138)
 • Tungsten Asal Gaz Kaynağı – TIG (TS EN ISO 4063-141)

 

Başvuru;

 

Aday tarafından öncelikle KTM. F.002 Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme Başvuru Formu doldurulur. Adayın belgelendirme sınavında uygulanacak olan süreç ile adayın uyması gereken kuralları anlatan ve www.tulomsas.com.tr internet adresinde yayınlanan KTM. F.003 Kaynak Personeli Taahhütnamesi aday tarafından KTM. F.002 Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme Başvuru Formu’nda bulunan ilgili kutucuğu işaretlenerek kabul edilecektir. Aday tarafından istenmesi durumunda KTM. F.003 Kaynak Personeli Taahhütnamesi çıktı olarak adaya verilebilir. 16 yaşında başvuru yapan adayların vasisinden imzalı yazı istenir.

 

Başvuruda istenen belgeler;

 • NUFÜS CÜZDANI FOTOKOPİSİ                                                                                  
 • 16 YAŞINDA İSE VASİDEN İMZALI YAZI.                                       
 • KAYNAK YAPMAYA FİZİKSEL ENGELİ OLMAYACAKTIR.                  
 • SINAV ÜCRETİ ÖDENDİ DEKONTU   

 

Aday sınav ve test ücretlerini; TÜLOMSAŞ internet sitesinde yayınladığı banka hesap numaralarına yatırabildiği gibi, başvuru sahibine sınav ücretini yatırması için verilecek KTM.F.021 Ödeme İstek Formu ile TÜLOMSAŞ Mali İşler Dairesi Başkanlığı Veznesine de yatırabilir. Vezneden alınan TÜLOMSAŞ Faturası ya da Ödendi Makbuzu KTM.F.002 Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme Başvuru Formuna eklenir. Sınav ve test ücretleri aşağıda verilmiştir.

 

Eğer sınav TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi dışında yapılacaksa KTM.F.129 Performans Sınav Yeri Uygunluk Formu Firma sorumlusuna e-mail olarak gönderilir ve en fazla 3 iş günü içerisinde kanıtlarla birlikte(kalibrasyon/doğrulama raporları, iş güvenliği önlemleri vb.) TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezine e-mail ile gönderilmesi istenir. Yeterli kanıt olmadığına karar verilir veya kanıtlar yetersiz görülürse ilgili firmaya kanıtların tamamlanması için 3 iş günlük ek süre verilir. Yine de kanıtlar tamamlanmazsa sınav başvurusu ret edilir ve Firma sorumlusuna e-mail ile bilgi verilir.  

 

Başvuruda istendiği takdirde Kaynakçı/kaynak operatörü adaylarına kaynak yöntemiyle ilgili 10 soruluk 4 cevap şıklı çoktan seçmeli test uygulanır. Sınav dili Türkçedir. Sınavın süresi 20 dakikadır. Adayın yazılı sınavdan başarılı sayılması için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alması gereklidir. Yazılı sınavdan başarısız olan ve uygulamalı sınavdan başarılı olan adaylar ikinci yazılı sınava tabi tutulurlar. İkinci yazılı sınav uygulamalı sınavın yapıldığı tarihten itibaren en az 14 gün içerisinde yapılır. İkinci yazılı sınavdan geçemeyen adaylara belge verilmez.

 

Performans sınavında kullanılacak olan numuneler sınav tarihinden önce, sınav TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezinde yapılacaksa TÜLOMSAŞ tarafından, firma sahasında yapılacaksa ilgili firma tarafından hazırlanır. Performans sınavı sırasında KTM SP 02 001 Kaynak Emniyet Talimatı gerekleri yerine getirilmelidir. Eğer sınav TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi dışında yapılacaksa ilgili kurum bu emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

 

TS EN ISO 5817 veya TS EN ISO 10042 standardına göre gözle muayeneyi geçen sınav numuneleri Tablo 1’deki diğer testlere tabi tutulur.

 

Tablo 1. Sınav parçası için test yöntemleri

 

Test Yöntemleri

Alın Dikişi

(Plaka veya Boruda)

Köşe Dikişi ve Boru Birleştirmesi

Gözle Muayene (TS EN ISO 17637’e göre)

Zorunlu

Zorunlu

Radyografik Muayene (TS EN ISO 17636-1’e göre)

Zorunluabd

Zorunlu değil

Eğme Testi (TS EN ISO 5173 ’e göre)

Zorunluabf

Uygulanmaz

Kırma Testi ( TS EN ISO 9017 ‘ye göre)

Zorunluabf

Zorunluce

a.  Radyografik muayene veya eğme testi veya kırma testinden birisi uygulanmalıdır.

b.  131, 135, 138 ve 311 kaynak yöntemlerine radyografik muayene uygulanmışsa, ek olarak eğme veya kırma testi gereklidir.

c.  Kırma testleri TS EN ISO 17639 ‘a göre makro kesit inceleme ile değiştirilebilirler, en az 2 bölgeden makro inceleme ve bu bölgelerden en az 1 tanesi dur/kalk bölgesinden olmalıdır.

d. Sadece ferritik çeliklerde 8 mm'den büyük kalınlıklarda radyografik muayene TS EN ISO 17640’e göre ultrasonik muayene ile değiştirilebilir. Bu durumda Bilgi Notu ‘ b ‘ de anlatılan ek testler istenmez.

e. Borularda kırma testleri radyografik muayene ile değiştirilebilirler.

f. Boru dış çapı 25 mm'den küçük kaynak numuneleri için eğme veya kırma deneyi tam deney parçasının çentikli çekme deneyi ile  değiştirilebilir.

 

Adayın sınav numunesi üzerindeki kusurlar, izin verilen azamî değerleri aşıyorsa, aday sınavda yetersiz kabul edilir.

 

Şikayet;

 

Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezine yapılan, Merkezin faaliyetleri ile veya onun müşterilerinin herhangi biri ile ilgili uygunluk değerlendirme talebi şikâyet olarak adlandırılır.

 

Şikâyetler yazılı alınır. Yazılı olarak yapılan her şikâyet Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi personeli tarafından KTM.F.009 Şikâyet ve İtiraz Takip Listesine kaydedilir.

 

TS EN ISO / IEC 17024 standardı kapsamında süreçle, prosedürlerle veya politikalarla ilgili şikâyetler söz konusu olması durumunda konu TS EN ISO / IEC 17024 Yönetim Temsilcisi bilgisine Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi tarafından sunulur. TS EN ISO / IEC 17024 Yönetim Temsilcisi konuyu Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi Şikâyet ve İtiraz Kurulu ile değerlendirir. Bu değerlendirmede haklı görülen şikâyetler için DF açılır ve konu, Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

 

 

        TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi Personeli, personel belgelendirme hizmetleri ile ilgili şikâyetler de yazılı yapılır. Personel, belgelendirme faaliyetleri ilgili şikâyetler Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi personelince sonuçlandırılıp ilgili kişiye/kuruluşa bilgi verilir. TS EN ISO / IEC 17024 standardı kapsamında verilen karara tekrar itiraz edilmesi durumunda şikâyet, Şikâyet ve İtiraz Kuruluna aktarılır. Şikâyet ve İtiraz Kurulu, görüşünü bildirir. Şikâyet sonuca bağlanır, TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi tarafından ilgililere bildirilir. Şikâyet sahibinin talebi halinde durum ile ilgili ilerleme bilgileri aktarılabilir.

 

Şikâyet sonucunun, kamuya duyurulması hususu ve kamuoyuna verilecek bilgi, müşteri veya şikâyet sahibi ile birlikte kararlaştırılır.

 

İtiraz;

 

      İlgili tarafın, Merkezin TS EN ISO / IEC 17024 standardı kapsamında personel belgelendirme ile ilgili bir kararına ve bu konuda başvuru yapması itiraz olarak değerlendirilir. Gelen itirazlar KTM.F.009 Şikayet ve İtiraz Takip Listesine kayıt edilir. Personel belgelendirme sürecinde itiraz etme süresi sınav sonucu bildirilmesinden sonra en çok 15 iş günüdür.

 

      İtirazlar, TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi tarafından değerlendirilir ve ilgili kişi/kuruluşa bilgi verilir. Verilen bilgi hakkında itiraz olursa itiraz konusu Şikâyet ve İtiraz Kuruluna sunulur. Şikâyet ve İtiraz Kurulu görüşünü bildirir. İtirazın uygun görülmesi halinde konuyla ilgili olarak DF açılır ve konu TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi tarafından sonuçlandırır.

 

      İtiraz sahibinin talebi halinde durum ile ilgili ilerleme bilgileri aktarılabilir.

 

Belge almaya hak kazanan aday belge ücretini; TÜLOMSAŞ internet sitesinde yayınladığı banka hesap numaralarına yatırabildiği gibi, başvuru sahibine belge ücretini yatırması için verilecek KTM.F.021 Ödeme İstek Formu ile TÜLOMSAŞ Mali İşler Dairesi Başkanlığı Veznesine de yatırabilir.Vezneden alınan TÜLOMSAŞ Faturası ya da Ödendi Makbuzu geldikten sonra belgesi verilir.

 

Belge almaya hak kazanan aday KTM.F.018 Belgelendirilmiş Kaynakçı Personelin Sertifika Kullanım Sözleşmesini Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi Müdürü ile karşılıklı iki nüsha imzalayarak bir nüshasını alır.

 

Belge geçerlilik süresi;

 

a. TS EN ISO 9606-1 standardına göre belge almaya hak kazanan adaylar için 3 yıl,

b. TS EN ISO 9606-2 standardına göre belge almaya hak kazanan adaylar için 2 yıl,

c. TS EN ISO 14732 standardına göre belge almaya hak kazanan adaylar için 6 yıldır.

 

Belge Süresinin Uzatılması;

 

a. TS EN ISO 9606-1 standardına göre;

Sertifikanın süresi uzatılmadan önce; kaynak koordinatörünün veya işverenin sorumlu personeli, kaynakçının yeterliliğinin ilk kapsamı içerisinde çalıştığını onaylaması ve bu durumun altı ayda bir onaylandığı sağlanmalıdır. Sertifika süresi uzatılması, kaynakçı adayının her 3 senede bir yapılacak olan tekrar sınavı ile yapılır.

 

b. TS EN ISO 9606-2 standardına göre;

Kaynakçının bu standarda uygun yeterlilik sınav sertifikası, iki yılda bir muayene personeli/ muayene kuruluşu tarafından uzatılabilir.

 

Sertifikanın süresi uzatılmadan önce; kaynak koordinatörünün veya işverenin sorumlu personeli, kaynakçının yeterliliğinin ilk kapsamı içerisinde çalıştığını onaylaması ve bu durumun altı ayda bir onaylandığı sağlanmalı ve aşağıdaki şartlar doğrulanmalıdır:

 

b1) Uzatmayı destekleyen bütün kayıtlar ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilir olmalı ve imalatta kullanılan WPS/WPS’leri tanımlamalıdır,

 

b2) Uzatmayı destekleyen kanıtlar hacimsel yapıda olmalı (radyografik muayene veya ultrasonik muayene) veya tahribatlı deneyler durumunda (kırma veya eğme deneyleri) son altı ay içinde yapılmış olmalıdır,

 

b3) Kaynaklar, kusurlar açısından TS EN ISO 9606-2 standardı Madde 7’de anlatıldığı şekilde kabul seviyesinde olmalıdır,

 

b4) TS EN ISO 9606-2 standardı Madde 9.3 b)’de ifade edilen deney sonuçları, kaynakçının orijinal sınav şartlarını yeniden sağladığını göstermelidir.

 

c. TS EN ISO 14732 standardına göre;

 

Sertifikanın süresi uzatılmadan önce; kaynak koordinatörünün veya işverenin sorumlu personeli, kaynakçının yeterliliğinin ilk kapsamı içerisinde çalıştığını onaylaması ve bu durumun altı ayda bir onaylandığı sağlanmalıdır. Sertifika süresi uzatılması, kaynakçı adayının her 6 senede bir yapılacak olan tekrar sınavı ile yapılır.

 

Belge, Logo ve İşaretlerin Kullanımı;

 

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belge devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belge süresi geçmiş ve yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge numaraları TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi internet sitesinde yayınlandıktan sonra geçersiz hale gelir. 

 

Verilmiş olunan belgeler yanıltıcı olmayacak şekilde (belgelerin personel belgesi olduğu ve herhangi bir firmaya ait olmadığı belirtilmesi halinde) belge sahiplerinin şahsi yayınlarında, tanıtım evraklarında v.b. materyallerde gözle rahat görülebilecek formatta kullanılabilir ki bunun boyutu TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi kaynakçı belgelerinin en boy oranı korunduğu sürece, orjinalinin en fazla yarısı boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir.

 

TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen kaynakçı belgesi amacı dışında kullanılmayacak ve referans verilmeyecektir.

 

Belge almaya hak kazanmış personelin ilgili personel belgesinde marka yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda marka örnekleri TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi tarafından gönderilir. Gönderilen markalar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez. TÜLOMSAŞ logosu dışında TÜRKAK markası belge sahibine verilmez. TÜLOMSAŞ logosunu belge sahibi şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartviziti üzerine basabilir.

 

Bunlar dışında markayı üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizitin üzerine basamaz kullanamaz. TÜLOMSAŞ logoları en boy oranı korunduğu sürece, minimum 10 mm boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir.

 

Markaların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda TÜLOMSAŞ Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirecektir.

 

Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda marka tescili yasaları kapsamında yasal önlem alınacaktır.

 

Belgenin askıya alınması/geri çekilmesi veya iptal edilmesi;

 

Belgenin askıya alınması/geri çekilmesi veya iptal edilmesi kararı Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezindedir.

 

Gözetim şartlarını ve KTM.F.018 Belgelendirilmiş Kaynak Personeli Sertifika Kullanım Sözleşmesi ‘ A ‘ bölümünde bulunan yükümlülükleri yerine getirmeyen kaynak personelinin belgesi askıya alınabilir/geri çekilebilir veya iptal edilebilir.

 

Kaynakçı belgelerinde gözetim sıklığı 6(altı) aydır. Kaynak personeli belgesindeki ilgili yeri çalıştığı kurumdaki ilgili kişiye ( kaynak atölye şefi, kaynak mühendisi, fabrika müdürü vb. ) 6 ayda bir imzalatıp, Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezine elektronik posta veya faks yoluyla bildirimde bulunmalıdır. Gelen bildirimler kaynak personelinin dosyasında saklanır.

 

Bildirimde bulunmayan ve KTM.F.018 Belgelendirilmiş Kaynak Personeli Sertifika Kullanım Sözleşmesi ‘ A ‘ bölümünde bulunan diğer yükümlülükleri yerine getirmeyen kaynak personelinin belgesi askıya alınabilir/geri çekilebilir. Askı/geri çekilme süresi 15 iş günüdür. Askı/geri çekilme süresince belge kullanılamaz. Karar KTM.F.140 Belgeyi Askıya Alma/İptal Etme Karar Formu ile kayıt altına alınır.Bu süre içinde gerekli şartları yerine getiren kaynak personeli belgesinin geçerliliği devam eder.

 

Askı/geri çekilme süresi sonunda şartları hala sağlamayan kaynak personelinin belgesi iptal edilir. İptal edilen belge kullanılamaz. Karar KTM.F.140 Belgeyi Askıya Alma/İptal Etme Karar Formu ile kayıt altına alınır.

 

Belgelerin geçerli olup olmadığı www.tulomsas.com.tr sitesinden kontrol edilebilir.

 

 

                                                                            2020 YILI SINAV VE TEST ÜCRETLERİ

 

SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRETLERİ
 TL ( KDV DAHİL )

 

 

TS EN ISO 9606-1

TS EN ISO 9606-2

TS EN ISO 14732

 

2020 YILI

50(elli)+50(elli)

50(elli)+50(elli)

50(elli)+50(elli)

 

Not: Sınav ve belgelendirme ücretlerine, test ücreti dâhil değildir. Test ücreti, ilgili standartlar gereği sınav parçasına uygulanacak test türüne ve sayısına göre belirlenerek müşteriden talep edilecektir.

 
 

 

 

 

 

 

ŞEHİR DIŞI GÖREVLER
SINAV GÖZETMENLİĞİ
TL ( KDV DAHİL )

 

 

TS EN ISO 9606-1

TS EN ISO 9606-2

TS EN ISO 14732

 

2020 YILI
GÜNLÜK

250 (ikiyüz elli)

 
 

SINAV YAPACAK PERSONELİN İAŞE VE İBADE BEDELLERİ SINAVI İSTEYEN FİRMA TARAFINDAN KARŞILANIR.

 

YAPILACAK TESTLER ÜCRETLERE DAHİL DEĞİLDİR.
( EĞER FİRMA YAPILMASI GEREKEN TESTLER İÇİN UYGUN  EKİPMANA SAHİPSE ÜCRET ALINMAZ.)

 

 

TESTİN ADI

TEST ÜCRETLERİ
 TL  ( KDV DAHİL )

KIRMA TESTİ

50 (elli)

EĞME TESTİ

50 (elli)

RADYOGRAFİK TEST

50 (elli)

ULTRASONİK TEST

50 (elli)

MAKROSKOPİK TEST

75 (yetmiş beş)

ÇEKME TESTİ

100 (yüz)