Anasayfa > Mevzuat > Ana Sözleşme

TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş ANA SÖZLEŞMESİ

04.11.2019 16:56:08

TÜLOMSAŞ

Kuruluş

 

Madde  l- (1) Aşağıda ismi, merkezi ve tabiiyeti yazılı kurucular tarafından, 2.12.1985 tarihinde kurulan anonim şirket, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümleri saklı kalmak üzere bu esas sözleşme hükümlerine ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

ANKARA : T.C.  Tebasında

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.

İSTANBUL : T.C. Tebasında

T.Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

ANKARA : T.C. Tebasında

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

ANKARA : T.C. Tebasında

Asil Çelik Sanayii ve Ticaret A.Ş.

İSTANBUL : T.C. Tebasında

 

Şirketin Unvanı

Madde  2-(1) Şirketin Ünvanı TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' dir. (Kısa adı TÜLOMSAŞ'dır)

 

Şirketin Amaç ve Faaliyetleri

Madde  3-  (1)Her çeşit çeken ve çekilen araç imalatı ile inşaat, taahhüt işleri ve onarımını yapmak, yaptırmak.         

(2) Makina, Malzeme, Tesisat, Motorlu ve Motorsuz araç ve gereç alet ve yedeklerini ve benzerlerini imal, tadil, ıslah ve tamir etmek, ettirmek.       

(3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje müşavirlik işleri yapmak.

(4) Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek.

(5) Lisans, Teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak

(6) Faaliyet konularına giren alımlarda araştırma geliştirme, test ve sertifikasyon çalışmaları yapmak, yaptırmak.

(7) Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, başbayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta şirketlerine ortak olmak.

(8) Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, sosyal tesis ve benzerlerini işletmek veya işlettirmek, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, yaptırmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis etmek.

(9) Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak, yaptırmak.

 

Şirketin Merkezi ve Şubeleri

Madde 4- (1) Şirketin Merkezi Eskişehir'dedir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

 

Şirketin Süresi

Madde 5-(1) Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

 

Şirketin Sermayesi

Madde-6

  1. Şirketin esas sermayesi 750.000.000 TL’dir. Bu sermaye her biri 1 kuruş değerinde 75.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olup, eski sermaye 150.000.000 TL’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 600.000.000 TL’nin tamamı nakit taahhüt edilmiş olup, nakit artışın % 25’i ödenmiştir, kalanı ise 24 ay içinde ödenecektir.
  2. Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

 

Hisse Senetlerinin Devri

Madde 7-(1) Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde devredilebilir.

 

Sermaye Arttırılması ve Azaltılması

MADDE 8-(1) Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9 – (1) Şirketin yönetim kurulu, genel müdür dâhil beş üyeden oluşur.

 (2) Şirketin Genel Müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde, Genel Müdürlüğe vekalet eden yönetim kurulu üyesi Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulu üyesi olarak atananlar arasında Genel Müdür Yardımcısı bulunmaması durumunda, yönetim kurulunca seçilecek üye, başkan vekili sıfatıyla yönetim kuruluna başkanlık yapar.

(3)Yönetim kurulunun genel müdür dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, diğerleri ilgili bakan tarafından atanır.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Şartları 

Madde 10- (1) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların; devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yükseköğrenim yapmış ve şirketin faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Ancak, ilgili bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idari veya mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz.

(2) Şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri;  başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

MADDE 11-  (1) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Atama ve seçilmedeki usul ve esaslar dâhilinde, görev süresi sona erenler yeniden atanabilir veya seçilebilirler ve yahut görevlerinden alınabilirler.

(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu kapsamda, yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 

a)Şirketin amaç ve faaliyet konularına uygun olarak şirketi yönetmek ve dışarıya karşı temsil etmek,

 

b)Teşekkül Yönetim Kurulunca tespit edilen, yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine; işletme bütçesi ve programlara uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda Şirketin yönetimini sağlayacak kararları almak, 

 

c) Uzun vadeli yatırım ve finansman programları ile yıllık program, işletme bütçesi, bilanço, netice hesapları ve faaliyet raporlarını onaylayarak TCDD ve diğer ilgili mercilere sunmak,

 

ç)Yıllık yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,

 

d)İşletme bütçesini inceleyerek karara bağlamak ve yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapmak,

 

e)Bilançolarla netice hesaplarını teşekküle göndermek ve yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını düzenlemek,

 

f)  Yıllık çalışma programı ve performans hedeflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmaları izlemek ve performans hedeflerine ulaşma yeterliliğini değerlendirmek,

 

g) Faaliyet konuları ile ilgili olarak şirket kurma, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş ve kurulacak olan ortaklıklara, şirketlere iştirak etme, kurulmuş şirketleri tamamen veya kısmen devir alma konusunda karar vermek,

 

ğ) Genel müdürün teklifi üzerine; genel müdür yardımcıları hariç, 1 sayılı cetveldeki personeli atamak, ve gerektiğinde görevden almak, sözleşmeli personel ücretleri hakkındaki Genel Müdürlük tekliflerini karara bağlamak, Genel Müdürün teklifi üzerine, Şirketin organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek, 

 

h) Şirket işleri için, ihtiyaç duyulan gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunma, taşınmaz alma, satma, takas etme, kamulaştırma konularında karar vermek, gayrimenkul inşa etmek veya ettirmek, kiralamak, sosyal tesis ve benzerlerini işletmek veya işlettirmek ve bunlar üzerinde, ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesis etmek ve kaldırmak, alacaklarının garantisi olarak üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis ettirmek ve kaldırmak.

 

ı)Küçük tamamlama yatırımlarını, Şirketin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydı ile ilgili Bakanlığın onayını alarak yapmak,

 

i)İdame ve yenileme yatırımları hakkında karar almak ve durumu gerekçesi ile birlikte, karar gününü izleyen 15 gün içinde ilgili Makamlara bildirmek,

 

j) Ticari mümessil ve ticari vekiller atamak.

 

k) Şirket faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini belirleyerek ilgili yönetmelik ve yönergelerin yürürlüğe girmesini sağlamak, 

 

l) Ayni, sınai, fikri hakların alınmasına ve satılmasına, yazılım ve diğer ürünlerin satın alınmasına ve kiralanmasına karar vermek

 

m)Sosyal tesis ve benzerlerinin işletilmesine karar vermek,

 

n)Mevzuat ve Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, bağlı ortaklığa verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve değerlendirmede gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

 

Yönetim ve temsil yetkisinin devri

MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, Şirketi sevk ve idare ile temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredebilir.

(2) Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Genel Müdür ve diğer üst düzey yöneticilere devredilen Şirketin yönetim, sevk ve idaresi ile temsil ve ilzama yetkili olanları yönergeler ile düzenler.

 

Yönetim Kurulunun Toplanması

MADDE 14-  (1-)Yönetim kurulu, Genel Müdür veya yokluğunda başkanvekili sıfatını taşıyan üye tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü, yeri ve saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda başkanvekili sıfatını taşıyan üye tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

 

(2) Yönetim kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk yönetim kurulu toplantısının gündemine alınır.

 

(3)-Yönetim Kurulu, Şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa fiziksel veya elektronik ortamda toplanır. Toplantı yapılması yönetim kurulu başkanının isteğine veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

 

(4)-Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim kurulu önceden karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir.

 

(5)-Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

 

(6)- Şirket yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya vekilinin başkanlığında üye tam sayısının çoğunluğu olan en az üç üye ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

 

(7)-Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

 

(8)-Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

 

(9)-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu Esas Sözleşmede yazılı usulle başkaları atanır.

 

(10) Yönetim kurulu üyelerince fiziki olarak veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış olan kararlar, Şirketin bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası takip etmek suretiyle yapıştırılır.

 

(11) Her halükarda kararların en geç otuz gün içinde imza işleminin tamamlanması ve karar defterine geçirilmesi gereklidir.

 

(12) Yönetim kurulu olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın yönetim kurulu başkanının daveti üzerine toplanabilir.

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

MADDE 15- -(1)  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında 399 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Genel Müdürlük

Madde 16 –(1) Şirket genel müdürlüğü Genel Müdür ile dört adet Genel Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur.

 

Genel Müdür

MADDE 17-(1)Genel Müdür olarak atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ile 233 ve 399 sayılı KHK' lerde  aranan şartlar yanında genel müdürlük görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak gereklidir.

(2) Genel Müdür ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

 

Genel Müdürün Görev ve Yetkileri

MADDE 18–(1) Genel Müdürün Görev ve Yetkileri şunlardır;

 

a) Şirketi kanun, tüzük, Esas Sözleşme, yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,

 

b)İdari ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı bağlı ortaklığı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek,

 

c)Sermaye ile diğer mali kaynakların verimlilik ve karlılık amaçlarına uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak,

 

ç)Yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve sonuçlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek,

 

d)399 sayılı KHK’ye ekli I sayılı cetvel dışında kalan personeli atamak ve gerektiğinde görevden almak,

 

e) Şirket ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar genel müdürlük üst birimlerinin kurulması veya kaldırılmasını yönetim kuruluna teklif etmek; üçüncü ve daha alt kademede yer alan görevlere kadar birimlerin kurulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasını onaylamak,

 

f)Yönetim kurulunca onaylanan Şirket organizasyon şemasına uygun olarak genel müdür yardımcıları arasındaki iş bölümünü belirlemek,

 

g)Yönetim kurulu toplantılarının gündemini ve zamanını belirlemek, toplantıları idare etmek, 

 

ğ)Kanun, tüzük, Esas Sözleşme ve yönetmeliklerin verdiği diğer görevleri yapmak,

 

(2)Genel Müdür, Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilmeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

 

(3)Genel Müdür Yönetim kurulunca alınan kararların uygulaması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

 

Denetim Kurulu

MADDE 19-( 1 ) Denetim Kurulu üç üyeden oluşturulur.

(2) Denetim Kurulu üyelerinden biri ilgili Bakan, diğeri Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan ve üçüncü üye TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre atanır.

 

(3) Denetim kurulu üyelerinde, yönetim kurulu üyesi için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak; denetim kurulu üyelerinin birinde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.

 

(4) Denetim  kurulu üyeleri en çok üç yıl için atanır veya seçilirler. Süresi biten denetim kurulu üyesi yeniden atanabilir veya seçilebilir. Denetim kurulu üyelerinin ücretleri hakkında 399 sayılı KHK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

(5) Şirketin Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olması durumunda, Genel Kurul , Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi belirler.

 

 (6)Şirketin denetim kurulu tarafından denetlenmesi ile bağımsız denetimine ilişkin hususlarda 233 sayılı KHK, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Genel kurul

MADDE 20- (1)  Şirket Genel Kurulu TCDD Yönetim Kuruludur. Şirket Genel Kurulunun toplanması hakkında 233 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

(2) Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 

(3) Olağanüstü genel kurul toplantısı, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede belirtilen yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

 

Genel kurulun toplanması

MADDE 21  (1) Genel Kurul, TCDD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağırılır.

(2) Şirket Genel Kurulu, esas olarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün idare merkezinde toplanır. Ancak önceden belirlenmek şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

 

(3) Toplantı yeri, günü ile saatini de gösteren genel kurul gündemi, TCDD Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce TCDD Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

 

(4) TCDD Yönetim Kurulu üye tamsayısı ile alacağı kararla genel kurul gündemine madde ilave edilebilir.

 

(5) Genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan TCDD Yönetim Kurulu üyeleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. TCDD, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

 

(6) Genel Kurul, TCDD Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını TCDD Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak Genel Kurul, TCDD Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanır ve oylarda eşitlik olursa TCDD Yönetim Kurulu Başkanının bulunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış olur.

 

(7) TCDD Yönetim Kurulu üyeleri oylarını kabul ve ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanamaz, ret oyu kullanan TCDD Yönetim Kurulu üyesi kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

 

(8) Genel Kurul toplantısına katılmayan TCDD Yönetim Kurulu üyesi, yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.

 

(9) TCDD Genel Müdürünün bulunmadığı hallerde TCDD Genel Müdürünün TCDD Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği TCDD Genel Müdür vekili genel kurul toplantısında TCDD Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütür.

 

Genel kurulun görev ve yetkileri

MADDE 22- (1) Genel kurul, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,  233 sayılı KHK,  Türk Ticaret Kanunu, TCDD Ana Statüsü ile bu Esas Sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. 

 

(2) Genel kurula ait görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir:

 

a) Bu Esas Sözleşmeyi değiştirmek,

 

b) Esas sermayenin artırılması veya eksiltilmesi konusunda karar vermek,

 

c) Gerektiğinde 233 sayılı KHK’de belirtilen denetim kurulu üçüncü üyesinin atamak, Türk Ticaret Kanununda öngörülen denetçileri seçmek ve görevden almak,

 

ç) Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacak olağan ilk toplantıda; finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, 233 sayılı KHK hükümlerine göre kâr dağıtımına ve faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konuları görüşerek karar vermek,

 

d) Her yıl en geç Haziran ayının sonuna kadar yapılacak olağan ikinci toplantıda; Sayıştay raporunda belirtilen hususları görüşerek gerekli kararları almak,

 

e) Yönetim kurulu, ve denetçilerin ibra veya sorumluluklarına karar vermek, kâr payını tespit etmek,

 

f) Şirketin idaresine veya bu Esas Sözleşmenin uygulamasına dair gündemdeki konular hakkında karar vermek,

 

g) Gerektiğinde yönetim kuruluna özel izin vermek ve bunların şartlarını tayin ve tespit etmek.

 

Esas Sözleşme Değişikliği

MADDE 23- (1) Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

 

Hesap Yılı

MADDE 24- (1)- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

 

Hesap Özetleri

Madde 25 –(1) Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin mevcut ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek denetçilere verilir.

 

(2)Bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için  tayin olunan günden en az bir ay evvel denetçilerin incelemesine sunulur. Bu hesaplar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur.

 

Esas  Sözleşme Gönderme

MADDE 26-(1) Şirket bu Esas Sözleşmeyi bastırarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne gönderir.

 

Şirketin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 27 –(1) Şirketin fesih  sebepleri ve her türlü tasfiye işleri hakkında 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Yetkili Mahkeme

Madde 28 –(1) Bu şirket Esas Sözleşmesinin uygulanması ve yorumundan doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.  

 

Bakanlığın Fesih Davası Açması:

MADDE 29-(1) Kanun ve Esas Sözleşmeye aykırı ve Şirketin feshini gerektirecek bir halin gerçekleşmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılır.

 

İlanlar

MADDE 30-  (1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanın zorunlu olduğu hususlar saklı kalmak ve kanunda aksi emredilmemiş olmak koşuluyla Şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate alınarak, Şirketin internet sitesinde yapılır.

 

Ücretsiz ve tarife altı uygulama

MADDE 31 (1) Özel kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4736 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2)  Toplu iş sözleşmelerine buna aykırı hüküm konulamaz.

 

Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 32 –(1) Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında 6461 sayılı Kanun, 233 sayılı KHK ve Türk Ticaret Kanunu ile TCDD Ana Statüsü hükümleri uygulanır.